Bra att veta för takrenovering av kedjehus, parhus eller radhus.

Bor du i radhus och är i behov av takrenovering eller en komplett takläggning. Då bör du först undersöka vad som gäller när du ska byta tak. Ingår ditt hus i samfällighet och du betalar en avgift till samfälligheten kanske kostnaden för yttre underhåll såsom renovering av tak, takomläggning eller byte av plåtdetaljer detta kanske […]

Byte av färg på takpannor eller övrigt taktäckningsmaterial.

I vissa fall krävs det bygglov för att byta färg på takpannor eller taktäckningsmaterial på en byggnad. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till annat material. Det kan exempelvis vara att byta från tegeltak till plåttak. Det kan även vara att byta till taktäckningsmaterial som består av tak- eller fasadintegrerade solfångare eller solcellspaneler. […]

När är det dags att byta tak?

Det beror på vilket takbeläggning och taklutning ditt hus har. Ett papptak har förväntad livslängd på mellan 15-20 år. Läggs oftast på låglutade tak många kallar dessa tak platta tak. Ytpapp förekommer flitigt på sadeltak, motfallstak, flackt tak, cylindriskt tak. Ett annat vanligt förekommande takform där papp använd är låglutande tak med förhöjda sarger med […]

Hur står det till med taksäkerheten för Sveriges villaägare och fastighetsägare.

Detta är ett utdrag ur Boverkets utredning på uppdrag av regering. Mindre än hälften av byggnaderna med fasadhöjd lägre än åtta meter har bedömts ha tillräckliga anordningar för att ta sig upp på taken. En vanlig brist är att det saknas glidskydd till den lösa takstegen för byggnader med fasadhöjd under fyra meter. Det är […]

Vem får bygga ställningen?

De som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ner ställningar måste ha utbildning för detta. Beroende på ställningens höjd och komplexitet finns följande utbild- ningsnivåer. Observera att detta är minimikrav. Som alltid gäller att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs för arbetet! Kompletta Tak G T Väst arbetar aktivt för […]

Vad är en arbetsmiljöplan?

Det är ett dokument som beskriver hur en byggnad eller en anläggning ska kunna byggas säkert med hänsyn till en bra arbetsmiljö. Den berättar hur byggarbetsplatsen är organiserad, beskriver gemensamma regler, talar om vem som är ansvarig för vad, vilka risker som finns och hur de ska förebyggas. Arbetsmiljöplanen ska utvecklas redan under planering och […]

När ska det finnas en arbetsmiljöplan?

Nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten kräver en arbets¬miljö¬plan eftersom de oftast innebär risker i arbetet utifrån den lista med arbets¬uppgifter som kräver en arbets¬miljö¬plan enligt 12 a § andra stycket C i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Arbetsmiljö¬plan krävs dessutom alltid, oavsett risker, om de är så omfattande att en förhands¬anmälan krävs. Byggnads- och anläggningsarbete […]

Kan en Takentreprenör utses som uppdragstagare i en utförandeentreprenad?

Ja, en takentreprenör kan utses som uppdragstagare för enbart utförandet av arbetet förutsatt att denne ansvarar för hela utförandet, det vill säga generalentreprenad. Om entreprenaden är delad kan byggherrens ansvar inte flyttas över på en uppdragstagare. Kompletta tak G T Väst erbjuder nästan alltid generalentreprenad för takbyte vilket betyder att vi tar hand om allt […]